preskoči na sadržaj
vijesti

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave Vijest ima dokument u privitku

Poštovani,

ovim putem Vas pozivamo na natječaj za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave četvrtih razreda naše škole. Molimo Vas da na temelju priloženog obrasca (*Opširnije) dostavite Vaše ponude.

S poštovanjem,

Ravnatelj
Boris Poljak

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 9. 10. 2017. 18:02

Natječaj za učitelja hrvatskog jezika

Temeljem članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 , 94/13 i 152/14) ravnatelj Osnovne škole Pojišan raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

 1. učitelj-ica hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme ( 4 sati neposredne nastave,odnosno 9 sati ukupne tjedne nastave ) na neodređeno vrijeme,upražnjeni poslovi

 

UVIJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

ROK za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola( članak 13. stavak 2.Zakona o ravnopravnosti spolova ).

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o nekažnjavanju ( ne stariju od 6 mjeseci ),domovnicu.

PRIJAVE S DOKAZIMA dostaviti na adresu: Osnovna škola POJIŠAN,Viška 12, Split, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 5. 10. 2017. 19:09

Natječaj za učitelja matematike

Temeljem članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 94/13 i 152/14.,) ravnatelj Osnovne škole Pojišan raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

 1. učitelj-ica matematike,1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno )  zamjena

 

UVIJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

ROK za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola( članak 13. stavak 2.Zakona o ravnopravnosti spolova ).

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju ( ne stariju od 6 mjeseci ),domovnicu.

PRIJAVE S DOKAZIMA dostaviti na adresu: Osnovna škola POJIŠAN,Viška 12, Split, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 5. 10. 2017. 19:08

Natječaj za spremačicu

Temeljem članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 , 86/12 i 94/13 i 152/14,) ravnatelj Osnovne škole Pojišan raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

 1. spremačica, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno) na određeno vrijeme, zamjena djelatnice na bolovanju

 

UVIJETI: završena osnovna škola

ROK za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola( članak 13. stavak 2.Zakona o ravnopravnosti spolova ).

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o nekažnjavanju ( ne stariju od 6 mjeseci ),domovnicu.

PRIJAVE S DOKAZIMA dostaviti na adresu: Osnovna škola POJIŠAN,Viška 12, Split, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 5. 10. 2017. 19:06

Natječaj za kuharicu

Temeljem članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 , 86/12 i 94/13 i 152/14,) ravnatelj Osnovne škole Pojišan raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

 1. Kuhar-ica, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno) na određeno vrijeme, zamjena djelatnice na bolovanju

 

UVIJETI: završena SSS za kuhara-icu

ROK za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola( članak 13. stavak 2.Zakona o ravnopravnosti spolova ).

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o nekažnjavanju ( ne stariju od 6 mjeseci ),domovnicu.

PRIJAVE S DOKAZIMA dostaviti na adresu: Osnovna škola POJIŠAN,Viška 12, Split, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 5. 10. 2017. 19:03

Javni natječaj za dodjelu prostora na korištenje Vijest ima dokument u privitku

Sukladno odredbama Pravilnika o davanju na korištenje prostora u objektima osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split (KLASA: 602-02/16-01/118, URBROJ:2181/01-09-01/06-16-2) i odluke Školskog odbora(KLASA: 003-06/17-01/15; URBROJ:2181-62-17-2) od 18.rujna 2017. godine, Osnovna škola POJIŠAN Split raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu  prostora na korištenje

Osnovna škola Pojišan, Viška 12, 21 000 Split daje na korištenje Školsku sportsku dvoranu površine 135 m2 ( mala dvorana ), visina naknade za korištenje prostora je 100 kuna po satu, te za sportsku dvoranu površine 288m2 (velika dvorana),visina naknade za korištenje prostora je 150,00 kuna. Dvorane se daju na korištenje  udrugama, ustanovama i pravnim osobama na rok od dvije godine u periodu od 1.11.2017.godine do 30.6.2019. godine u slobodnim terminima ,sedam dana u tjednu.

2.   Udruga, ustanova i pravna osoba može se prijaviti na natječaj uz slijedeće uvjete:

 • mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u drugi odgovarajući registar,
 • moraju   imati registrirano sjedište na području Grada Splita, 
 • moraju biti upisani u registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija republike Hrvatske te voditi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • ne smiju imati dugovanja s osnova plaćanja doprinosa i poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i Proračunu Grada Splita
 • moraju imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti,
 • protiv udruge, ustanove i pravne osobe  odnosno osobe ovlaštene za zastupanje (udruge, ustanove i pravne osobe) ne smije biti u  tijeku kazneni postupak i ne smije biti pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba),
 • prijava na natječaj mora sadržavati sve tražene podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom,
 • uredno su ispunili sve obveze temeljem ranije sklopljenih ugovora o korištenju prostora sa Školom.

3. Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • izvadak iz matičnog registra udruga odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra,
 • izvadak iz Registra neprofitnih organizacija,
 • presliku važećeg statuta udruge (ustanove, pravne osobe) sa svim izmjenama i dopunama,
 • ispunjeni obrazac izjave ovlaštene osobe za zastupanje o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Splita,
 • potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana od objave javnog natječaja,
 • popis zaposlenih osoba (na određeno i neodređeno vrijeme),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe udruge (ustanove, pravne osobe) ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(u daljnjem tekstu: Uredba), ispunjeni obrazac izjave ovlaštene osobe za zastupanje o nepostojanju duga s osnove sa Školom ranije sklopljenih ugovora o korištenju prostora,
 •  druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Obrazac prijave popunjava se na računalu, a može se preuzeti na mrežnim stranicama Osnovne škole POJIŠAN-  www.os-pojisan-st.skole.hr

Prijava u papirnatom obliku sadržava: obrazac prijave ovjeren službenim pečatom i vlastoručno potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje  te popratnu dokumentaciju.

4. Prijava na natječaj koja ne ispunjava propisane uvjete natječaja bit će odbijena. Povjerenstvo za  pripremu i provedbu natječaja te provjeru prijava pristiglih na natječaj pisanim će putem obavijestiti podnositelja odbijene prijave o razlozima odbijanja prijave.

Prijavitelj čija je prijava na natječaj odbijena iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ima pravo u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o odbijanju prijave podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore. Pisani prigovor podnosi se na protokol  Škole na adresi Osnovne škole Pojišan Split, Viška 12,  u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o odbijanju prijave.

5.  Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na natječaj za dodjelu na korištenje određenog  prostor su:

a) Godine aktivnog djelovanja podnositelja prijave

- za svaku godinu aktivnog djelovanja ………………………………………………………           1 bod

b) Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme

- do 2 ………………………………………………………………………………………………………             1 bod

-od 3 do 5……………………………………………………………………………............................  3 boda

- od 6 do 10 …………………………………………………………………………………………….         5 bodova

-više od 10 ………………………………………………………………………………………………              7 bodova

c) Broj članova  udruge i/ili volontera

-do 5 ……………………………………………………………………………………………………….             1 bod

-od 6 do 10 ……………………………………………………………………………………………..             3 boda

-od 11 do 20 ……………………………………………………………………………………………             5 bodova

-od 21 do 30 ……………………………………………………………………………………………             7 bodova

-više od 30 ………………………………………………………………………………………………              9 bodova

 

d) Neposredan rad s korisnicima usluga

-rad s korisničkim skupinama do 5 korisnika …………………………………………....          1 bod

-rad s korisničkim skupinama od 6 do 10 korisnika…………………………………..           3 boda

- rad s korisničkim skupinama od 11 do 20 korisnika………………………………..           5 bodova

- rad s korisničkim skupinama od 21 do 40 korisnika………………………………..           7 bodova

-rad s korisničkim skupinama iznad 40 korisnika …………………………………….             10 bodova

 

e) Ostvarena priznanja, uspjesi, nagrade i sl.

-državna……………………………..…………………………………………………………………...            8 bodova

-Grada Splita……………………………….…………………………………………………………...            4 boda

-strukovna………………………………………….……………………………………………………             2 boda

f) Prethodno korištenje prostora

-prethodno uredno korištenje istog prostora u Školi

  (uredno izvršavanje ugovornih obveza temeljem ranijih ugovora)……....... 10 bodova

 

 g) Neposredna uključenost učenika Škole u planirane aktivnosti

-učenici Škole će u velikoj mjeri biti uključeni u aktivnosti ponuditelja……….           2 boda

-korisničku skupinu čine isključivo učenici Škole………………………………………             8 bodova

 

6. Prijavu za dodjelu jednog  prostora kojeg planira koristiti više udruga u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno navedenim kriterijima i mjerilima.

Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu sa ostalim udrugama potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu za dodjelu prostora na korištenje, potpisanom od ovlaštenih osoba svih suradničkih/partnerskih udruga.

 

7. Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja, Povjerenstvo za dodjelu  prostora na korištenju  utvrđuje prijedlog liste prvenstva koja se objavljuje na mrežnoj stranici Osnovne škole Pojišan.

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje će pisanim putem obavijestiti prijavitelje o statusu njihove prijave u roku 8 dana od dana utvrđivanja prijedloga liste za dodjelu prostora na korištenje.

Na prijedlog liste prvenstva za dodjelu  prostora  na korištenje prijavitelji mogu uložiti prigovor  Povjerenstvu za prigovore zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva. Pisani prigovor podnosi se na protokol  Škole na adresi Osnovne škole Pojišan, Split, Viška 12 , u roku od 8 dana od dana objave prijedloga liste prvenstva . Odluka Povjerenstva za prigovore  o prigovoru je konačna.

 

8. Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog  prostora, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje, utvrđuje  Školski odbor.

 

9. Na temelju utvrđene konačne liste prvenstva  ravnatelj Škole sklapa s prijaviteljima ugovor o korištenju prostora  na određeno  vremensko razdoblje (u nastavku: ugovor).

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini  prostor ne pristupi zaključenju ugovora  Školski odbor će predložiti ravnatelju slijedećeg prijavitelja s konačne liste prvenstva za taj prostor.

 

10. Pisane prijave na  natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu  prostora na korištenje“ preporučeno poštom na adresu: Osnovna škola Pojišan, Split ,Viška 12, ili osobnom dostavom na protokol Škole na istoj adresi.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave  na mrežnim stranicama  Osnovne škole Pojišan  www.os-pojisan-st.skole.hr odnosno objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu „24 sata“.

 

KLASA: 053-01/17-01/

URBROJ: 2181-62-17-

Split, 23.09.2017.

 

Ravnatelj:                                                             Predsjednica Školskog odbora:

Boris Poljak                                                                             Jagoda Gudić

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 23. 9. 2017. 18:18
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaVremenske prilike


Brojač posjeta
Ispis statistike od 6. 11. 2011.

Ukupno: 319287

Kalendar
« Rujan 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Korisni linkovi
Pomoć djeci

Obrazovanje
 • e-skola

Ekologija

Školstvo

Dnevni tisak

preskoči na navigaciju